Don\'t try to copy

Origami mood

Origami mood

Origami mood

Photographer: Anastasiia Gudkov
Models: Blue - Ramsee Goudeau,
Orange - Sofia Simone,
Red - Gabriela Peraza,
White - Anastasiia Gudkov

Style and makeup: done by the photographer and models
Location: Houston / Texas

Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot
Houston fashion photoshoot

In Portfolios